شهر هرت

95 دقیقه
• کارگردان: کریم امینی
• پخش: پارسا فیلم
• تاریخ اکران: 17 خرداد 1402
• تهیه کنندگان: حسین فرح بخش
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
لنگرود/گیلان شهر هرت 1402/04/10 ارشاد لنگرود 19/30 1 21 200,000 4,200,000
اسدآباد/همدان شهر هرت 1402/04/07 ارشاد 21 1 15 150,000 2,250,000
اسدآباد/همدان شهر هرت 1402/04/08 ارشاد 21 1 25 150,000 3,750,000
اسدآباد/همدان شهر هرت 1402/04/09 ارشاد 21 1 28 150,000 4,200,000
اسدآباد/همدان شهر هرت 1402/04/10 ارشاد 21 1 30 150,000 4,500,000
اسدآباد/همدان شهر هرت 1402/04/14 ارشاد 21 1 35 150,000 5,250,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/07 1،ساعت20:30 1 21 150,000 3,150,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/08 1ساعت20:30 1 23 150,000 3,450,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/09 1ساعت20:30 1 24 150,000 3,600,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/10 1ساعت20:30 1 19 150,000 2,850,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/11 1ساعت20:30 1 28 150,000 4,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/12 فرهنگسرای جوان ۲۳ 1 28 150,000 4,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/13 فرهنگسرای جوان 21 1 25 150,000 3,750,000
صومعه سرا/گیلان شهر هرت 1402/04/15 ارشاد صومعه سرا ۲۲ 1 41 200,000 8,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/16 فرهنگسرا 21 1 27 150,000 4,050,000
صومعه سرا/گیلان شهر هرت 1402/04/15 ارشاد صومعه سرا ۲۲ 1 41 200,000 8,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/17 فرهنگسرای جوان 21 1 22 150,000 3,300,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر شهر هرت 1402/04/15 برازجان ۲۰ 3 428 200,000 85,600,000
رودسر/گیلان شهر هرت 1402/04/16 ارشاد رودسر ۲۱ 1 29 200,000 5,800,000
آبیک/قزوین شهر هرت 1402/04/14 شهید آوینی ساعت ۲۰ 1 35 150,000 5,250,000
آبیک/قزوین شهر هرت 1402/04/16 شهید آوینی ساعت ۲۰ 1 25 150,000 3,750,000
آبیک/قزوین شهر هرت 1402/04/18 شهید آوینی ساعت ۲۰ 1 26 150,000 3,900,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/19 فرهنگسرای حوان21 1 21 150,000 3,150,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/12 1ساعت20:30 1 28 150,000 4,200,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/14 1ساعت20:30 1 27 150,000 4,050,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/15 1ساعت20:30 1 26 150,000 3,900,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/16 1ساعت20:30 1 22 150,000 3,300,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/04/19 1ساعت2030 1 18 150,000 2,700,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/20 فرهنگسرای جوان 19و21 2 48 150,000 7,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/21 فرهنگسرای جوان 19 1 22 150,000 3,300,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/04/08 زيتون ۵الی۷ 1 12 500,000 6,000,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/04/09 زيتون ۵ الی ۷ 1 9 500,000 4,500,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/04/15 زيتون ۵ الی۷ 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/04/16 زيتون ۵ الی ۷ 1 12 500,000 6,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/22 فرهنگسرا18 1 16 150,000 2,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/24 فرهنگسرا 21 1 18 150,000 2,700,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/04/26 فرهنگسرا 1 25 150,000 3,750,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/20 18 1 25 150,000 3,750,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/22 18 1 22 150,000 3,300,000
رشتخوار/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/23 19 1 133 150,000 19,950,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/24 18 1 24 150,000 3,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/25 18 1 30 150,000 4,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/26 18 1 27 150,000 4,050,000
بردسکن/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/19 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن ساعت 19:35 1 80 200,000 16,000,000
بردسکن/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/26 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن ساعت 19:35 1 40 200,000 8,000,000
خواف/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/21 21 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی شهر هرت 1402/04/22 19 1 100 200,000 20,000,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/05/29 زيتون ۷ 1 11 500,000 5,500,000
آستانه/مرکزی شهر هرت 1402/05/30 زیتون 7 1 9 500,000 4,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/05/18 فرهنگسرا 21 1 22 150,000 3,300,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/05/19 فرهنگسرای جوان 20 1 21 150,000 3,150,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/05/20 فرهنگسرا 1 18 150,000 2,700,000
تاکستان/قزوین شهر هرت 1402/04/08 کانون مهدیه20:00 1 40 150,000 6,000,000
تاکستان/قزوین شهر هرت 1402/04/09 کانون مهدیه20:00 1 60 150,000 9,000,000
تاکستان/قزوین شهر هرت 1402/04/10 کانون مهدیه20:00 1 25 150,000 3,750,000
تاکستان/قزوین شهر هرت 1402/04/12 کانون مهدیه20:00 1 42 150,000 6,300,000
تاکستان/قزوین شهر هرت 1402/04/13 کانون مهدیه18:00 1 10 150,000 1,500,000
تاکستان/قزوین شهر هرت 1402/04/14 کانون مهدیه20:00 1 18 150,000 2,700,000
تاکستان/قزوین/ شهر هرت 1402/04/15 کانون مهدیه18:00 1 10 150,000 1,500,000
تاکستان/قزوین شهر هرت 1402/04/16 کانون مهدیه20:00 1 55 150,000 8,250,000
تاکستان/قزوین شهر هرت 1402/04/18 کانون مهدیه20:00 1 30 150,000 4,500,000
تاکستان/قزوین شهر هرت 1402/04/23 کانون مهدیه20:00 1 17 150,000 2,550,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/05/21 فرهنگسرا 19 1 20 150,000 3,000,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/05/12 زيتون ۷شب 1 7 500,000 3,500,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/05/13 زيتون ۷شب 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/05/18 زيتون ۷عصر 1 8 500,000 4,000,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/05/20 زيتون ۷شب 1 13 500,000 6,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/05/24 فرهنگسرا 21 1 27 150,000 4,050,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/05/28 فرهنگسرا 21 1 21 150,000 3,150,000
اراک/مرکزی/ شهر هرت 1402/05/27 زيتون ۷عصر 1 8 500,000 4,000,000
اراک/مرکزی/ شهر هرت 1402/05/28 زيتون ۷عصر 1 8 500,000 4,000,000
اراک/مرکزی/ شهر هرت 1402/05/29 زيتون ۷عصر 1 5 500,000 2,500,000
اراک/مرکزی/ شهر هرت 1402/05/31 زيتون ۷ 1 15 250,000 3,750,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/05/26 سالن خورشید ساعت 21 1 17 200,000 3,400,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/05/27 سالن خورشید ساعت 21 1 22 200,000 4,400,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/06/14 16 1 25 300,000 7,500,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/05/19 سالن خورشید ساعت 18 1 21 200,000 4,200,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/05/20 سالن خورشید ساعت 22 1 17 200,000 3,400,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/05/26 سالن خورشید ساعت 21 1 17 200,000 3,400,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/05/27 سالن خورشید ساعت 21 1 22 200,000 4,400,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/06/02 سالن خورشید ساعت 21 1 9 350,000 3,150,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/06/10 سالن خورشید ساعت 21 1 24 350,000 8,400,000
بجنورد/خراسان شمالی شهر هرت 1402/05/17 گلشن 18 1 25 200,000 5,000,000
بجنورد/خراسان شمالی شهر هرت 1402/05/24 گلشن 20 1 10 200,000 2,000,000
بجنورد/خراسان شمالی شهر هرت 1402/05/31 گلشن 20 1 25 200,000 5,000,000
جاسک/هرمزگان/ شهر هرت 1402/06/20 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۲۰ 1 70 250,000 17,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/06/21 فرهنگسرای جوان 21 1 14 150,000 2,100,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/06/17 سالن خورشید ساعت 21 1 10 370,000 3,700,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/06/29 فرهنگسرا 1 12 150,000 1,800,000
آب بر ـ طارم/زنجان/ شهر هرت 1402/06/28 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۴:۱۰ 1 53 150,000 7,950,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ شهر هرت 1402/06/21 سالن ارشاد شبستر 1 56 100,000 5,600,000
صوفیان/آذربایجان شرقی شهر هرت 1402/06/28 امامزاده ابراهیم خلیل صوفیان ساعت ۱۸ 1 29 200,000 5,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/07/01 فرهنگسرا 1 17 150,000 2,550,000
آب بر ـ طارم/زنجان شهر هرت 1402/06/29 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۱۶/۱۰ 1 40 150,000 6,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/07/04 فرهنگسرا 1 17 150,000 2,550,000
بردسکن/خراسان رضوی شهر هرت 1402/06/02 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 18:38 1 30 200,000 6,000,000
فردوس/خراسان جنوبی شهر هرت 1402/07/13 ساعت18:15 سالن شهید اوینی 1 72 150,000 10,800,000
خواف/خراسان رضوی شهر هرت 1402/07/11 19 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/07/13 فرهنگسرای جوان 1 18 150,000 2,700,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/07/10 فرهنگسرا 1 16 150,000 2,400,000
بندرگناوه/بوشهر شهر هرت 1402/07/06 تالار هنر ساعت 22 1 27 170,000 4,590,000
   شهر هرت 1402/07/07 تالار هنر ساعت 22 1 33 170,000 5,610,000
بندرگناوه/بوشهر شهر هرت 1402/07/08 تالار هنر ساعت 22 1 5 170,000 850,000
بندرگناوه/بوشهر شهر هرت 1402/07/09 تالار هنر ساعت 22 1 10 170,000 1,700,000
اردستان/اصفهان شهر هرت 1402/07/06 شریعتی زواره 1 70 120,000 8,400,000
اردستان/اصفهان شهر هرت 1402/07/10 سالن مهاباد ساعت 18 1 60 120,000 7,200,000
اردستان/اصفهان شهر هرت 1402/07/11 حسینیه نیسیان ساعت20 1 80 120,000 9,600,000
   شهر هرت 1402/07/11 تالار هنر ساعت 20 1 30 170,000 5,100,000
بندرگناوه/بوشهر شهر هرت 1402/07/13 تالار هنر ساعت ۲۰ 1 21 170,000 3,570,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/07/19 فرهنگسرای جوان 1 10 150,000 1,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/07/20 فرهنگسرا 1 12 150,000 1,800,000
بندر گز/گلستان شهر هرت 1402/07/19 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری شهید ربانی اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان بندرگز ساعت ۱۸ عصر 1 64 300,000 19,200,000
آب بر ـ طارم/زنجان شهر هرت 1402/07/05 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 16:30 1 35 150,000 5,250,000
خواف/خراسان رضوی شهر هرت 1402/07/17 19 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی شهر هرت 1402/07/17 21 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی شهر هرت 1402/07/18 21 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی شهر هرت 1402/07/19 21 1 100 200,000 20,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر شهر هرت 1402/07/20 سالن سینما جوان- ساعت ۲۰:۰۰ 2 500 200,000 100,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر/ شهر هرت 1402/07/21 سالن سینما جوان- ساعت ۲۰:۰۰ 2 525 200,000 105,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/07/24 فرهنگسرای جوان 1 16 150,000 2,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/07/27 فرهنگسرای جوان 1 11 150,000 1,650,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/07/28 فرهنگسرا 19 1 15 150,000 2,250,000
جاسک/هرمزگان شهر هرت 1402/07/27 سالن ارشاد ساعت ۲۰:۱۵ 1 8 250,000 2,000,000
بندرگناوه/بوشهر شهر هرت 1402/07/25 تالار هنر ساعت 22 1 12 170,000 2,040,000
بندرگناوه/بوشهر شهر هرت 1402/07/26 تالار هنر ساعت 22 1 11 170,000 1,870,000
بندرگناوه/بوشهر شهر هرت 1402/07/27 تالار هنر ساعت 22 1 15 170,000 2,550,000
بندرگناوه/بوشهر شهر هرت 1402/07/28 تالار هنر ساعت 22 1 9 170,000 1,530,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/08/02 فرهنگسرا جوان 1 13 150,000 1,950,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/08/08 فرهنگسرا 1 10 150,000 1,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/08/12 فرهنگسرا 2 23 150,000 3,450,000
جلفا/آذربایجان شرقی/ شهر هرت 1402/08/10 سالن اداره فرهنگ و ارشاد هادیشهر ساعت 17 1 117 200,000 23,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی شهر هرت 1402/08/09 سالن ارشاد شبستر ساعت ۱۶ 1 49 150,000 7,350,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر شهر هرت 1402/08/19 سالن سینما جوان- ساعت ۲۲:۰۰ 8 635 200,000 127,000,000
کردکوی/گلستان شهر هرت 1402/08/17 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت ۱۷عصر 1 35 250,000 8,750,000
درگز/خراسان رضوی/ شهر هرت 1402/08/08 20:00. سالن ارشاد 1 65 150,000 9,750,000
درگز/خراسان رضوی شهر هرت 1402/08/08 ساعت20:00 سالن ارشاد 1 65 150,000 9,750,000
فریمان/خراسان رضوی شهر هرت 1402/07/28 19:00 1 89 150,000 13,350,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/08/23 فرهنگسرا 20 1 20 150,000 3,000,000
کلاله/گلستان شهر هرت 1402/08/26 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلاله ساعت ۱۵عصر 1 50 150,000 7,500,000
گالیکش/گلستان شهر هرت 1402/08/28 تکیه شهید رجایی ساعت ۱۵عصر 1 40 150,000 6,000,000
رودسر/گیلان شهر هرت 1402/08/19 ارشاد رودسر ۲۰ 1 16 200,000 3,200,000
صومعه سرا/گیلان شهر هرت 1402/08/18 ارشاد صومعه سرا ۱۸ 1 19 200,000 3,800,000
رودسر/گیلان شهر هرت 1402/08/26 ارشاد رودسر ۱۸ 1 20 200,000 4,000,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان شهر هرت 1402/08/25 ارشاد هسپر ۱۷ 1 25 200,000 5,000,000
رضوان شهر/گیلان شهر هرت 1402/08/28 ارشاد رضوانشهر ۱۸ 1 34 200,000 6,800,000
اردستان/اصفهان شهر هرت 1402/08/11 روستای نیسیان مدرسه مصطفی خمینی ساعت18/30 1 36 150,000 5,400,000
اردستان/اصفهان شهر هرت 1402/08/12 زواره سالن شریعتی ساعت19 1 40 150,000 6,000,000
اردستان/اصفهان شهر هرت 1402/08/12 مهاباد مدرسه شهید کامرانی ساعت10 1 52 150,000 7,800,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران شهر هرت 1402/04/20 16 1 72 150,000 10,800,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران شهر هرت 1402/04/21 16 1 80 150,000 12,000,000
گرگان/گلستان شهر هرت 1402/08/30 سالن آمفی تئاتر دانشگاه گلستان ساعت ۱۹عصر 1 125 200,000 25,000,000
گنبدکاوس/گلستان شهر هرت 1402/09/02 زندان گنبد کاووس ساعت ۱۱صبح 1 100 200,000 20,000,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/08/26 سالن خورشید 1 25 200,000 5,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر شهر هرت 1402/09/01 سالن سینما جوان- ساعت ۲۰:۰۰ 2 275 200,000 55,000,000
بندر گز/گلستان شهر هرت 1402/09/02 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرگز ساعت ۱۸عصر 1 30 250,000 7,500,000
بندرترکمن/گلستان شهر هرت 1402/09/08 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندر ترکمن ساعت۱۸ عصر 1 46 250,000 11,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/09/09 فرهنگسرای جوان ۲۰ 1 20 150,000 3,000,000
آبگرم/قزوین شهر هرت 1402/09/09 فرهنگ سرا ساعت16 1 70 200,000 14,000,000
آبگرم/قزوین شهر هرت 1402/09/09 فرهنگ سرا ساعت18 1 61 200,000 12,200,000
اراک/مرکزی شهر هرت 1402/04/14 1 25 300,000 7,500,000
خنج/فارس شهر هرت 1402/09/02 2 215 200,000 43,000,000
گمیش تپه/گلستان شهر هرت 1402/09/09 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گمیشان ساعت ۱۸ 1 40 250,000 10,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی شهر هرت 1402/08/28 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) . ساعت : 9:19 صبح 1 73 200,000 14,600,000
بجستان/خراسان رضوی شهر هرت 1402/09/01 سالن آمفی تئاتر مجتمع یاقوت . ساعت : 18:28 1 100 200,000 20,000,000
بجستان/خراسان رضوی شهر هرت 1402/09/01 سالن آمفی تئاتر مجتمع یاقوت . ساعت : 20:24 1 122 200,000 24,400,000
بردسکن/خراسان رضوی شهر هرت 1402/09/12 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت : 8:10 1 50 200,000 10,000,000
جاسک/هرمزگان شهر هرت 1402/09/15 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۲۰:۳۰ 1 55 250,000 13,750,000
جاسک/هرمزگان شهر هرت 1402/09/15 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۲۰:۳۰ 1 55 250,000 13,750,000
لنگرود/گیلان/ شهر هرت 1402/08/30 ارشاد لنگرود ۲۰ 1 15 200,000 3,000,000
کیاشهر/گیلان شهر هرت 1402/09/01 ارشاد کیاشهر ۲۰ 1 17 200,000 3,400,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان شهر هرت 1402/09/02 ارشاد هشپر ۱۹ 1 12 200,000 2,400,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان شهر هرت 1402/09/16 ارشاد هشپر ۱۵ 1 16 200,000 3,200,000
رودسر/گیلان شهر هرت 1402/09/17 ارشاد رودسر ۲۰ 1 23 200,000 4,600,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/09/22 فرهنگسرا 21 1 24 150,000 3,600,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/09/23 فرهنگسرا 1 14 150,000 2,100,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/07/13 سالن خورشید ساعت ۱۹ 1 15 300,000 4,500,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/07/20 سالن خورشید ساعت ۲۱ 1 10 300,000 3,000,000
  / شهر هرت 1402/08/26 سالن خورشید ساعت 19 1 25 200,000 5,000,000
تیران/اصفهان/ شهر هرت 1402/09/28 روستای خرمنان ساعت 9 1 100 200,000 20,000,000
نهاوند/همدان شهر هرت 1402/09/01 1 1 36 150,000 5,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/10/01 فرهنگسرا18 1 17 150,000 2,550,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/10/02 فرهنگسرا ساعت ۱۶ 1 47 100,000 4,700,000
بردسکن/خراسان رضوی شهر هرت 1402/09/20 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 18:00 1 95 200,000 19,000,000
بردسکن/خراسان رضوی شهر هرت 1402/09/22 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 17:47 1 90 200,000 18,000,000
جاسک/هرمزگان شهر هرت 1402/10/07 شهید باهنر جاسک ساعت ۱۸:۱۵ 1 18 250,000 4,500,000
شهمیرزاد/سمنان شهر هرت 1402/10/06 سالن نیستان ساعت 19 1 180 250,000 45,000,000
فارسان/چهارمحال و بختیاری شهر هرت 1402/10/04 مدرسه ساعت 9 تا 11 1 53 200,000 10,600,000
فارسان/چهارمحال و بختیاری شهر هرت 1402/10/12 مدرسه.ساعت 10 تا 12 1 50 200,000 10,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/11/26 فرهنگسرا 18 1 11 200,000 2,200,000
جاسک/هرمزگان/ شهر هرت 1402/10/29 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۱۹ 1 10 250,000 2,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/11/03 فرهنگسرا 1 16 200,000 3,200,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی شهر هرت 1402/09/29 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 35 200,000 7,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/11/05 فرهنگسرا 20 1 26 200,000 5,200,000
علی آباد/گلستان شهر هرت 1402/11/08 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۲۰ عصر 1 30 250,000 7,500,000
مشکین شهر/اردبیل شهر هرت 1402/09/29 اندیشه ارشاد 8 1 35 200,000 7,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/11/17 فرهنگسرا 20 1 13 200,000 2,600,000
نجف آباد/اصفهان شهر هرت 1402/11/22 ساعت 14 زندان نجف آباد 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان شهر هرت 1402/11/25 فرهنگسرا 20 1 20 200,000 4,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 213 جمع کل 9,433 جمع کل 1,812,210,000
فهرست