فیلم های در حال اکران
فیلم های اکران شده
آمار فیلم های در حال اکران
wdt_ID نام فیلم جمع مخاطبین (نفر) جمع اکران ها (سانس) جمع فروش (ریال)
1 بنیامین
جمع کل 19,586
جمع کل 229
جمع کل 722,664,000
2 خداحافظ دختر شیرازی
جمع کل 382
جمع کل 10
جمع کل 17,630,000
3 چشم و گوش بسته
جمع کل 2,603
جمع کل 50
جمع کل 110,940,040
4 آخرین داستان
جمع کل 1,414
جمع کل 13
جمع کل 44,550,000
5 منطقه پرواز ممنوع
جمع کل 21,757
جمع کل 259
جمع کل 774,605,000
7 23 نفر
جمع کل 9,593
جمع کل 75
جمع کل 381,935,000
فهرست