مرد نقره ای

100 دقیقه
• کارگردان: محمدحسین لطیفی
• پخش: حوزه هنری
• تاریخ اکران: 1400/10/22
• تهیه کنندگان: پرویز امیری
• سال ساخت: 1398
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی مرد نقره ای 1401/01/23 17 1 100 100,000 10,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی/ مرد نقره ای 1401/01/31 17 1 95 100,000 9,500,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی/ مرد نقره ای 1401/01/31 21 1 66 150,000 9,900,000
سلماس/آذربایجان غربی مرد نقره ای 1400/12/06 سالن ارشاد 1 43 100,000 4,300,000
شادمهر/خراسان رضوی مرد نقره ای 1401/02/07 17 1 100 100,000 10,000,000
درگز/خراسان رضوی مرد نقره ای 1401/02/08 ارشاد 21:00 1 85 120,000 10,200,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی مرد نقره ای 1401/02/08 17 1 100 100,000 10,000,000
تاکستان/قزوین/ مرد نقره ای 1401/02/17 مهدیه ساعت۹ صبح 2 159 100,000 15,900,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/18 مهدیه 9:00 2 136 100,000 13,600,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/19 مهدیه ساعت ۸:۰۰ 2 125 100,000 12,500,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/20 مهدیه ۹:۰۰صبح 4 220 100,000 22,000,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/21 مهدیه و مدرسه از ۸صبح 4 285 100,000 28,500,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/24 2 2 135 100,000 13,500,000
رباط سنگ/خراسان رضوی مرد نقره ای 1401/02/26 11 1 100 100,000 10,000,000
گالیکش/گلستان مرد نقره ای 1401/02/26 کانون شهید محمد باقر خسروی آموزش و پرورش شهرستان گالیکش ساعت 17 عصر 1 125 80,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی مرد نقره ای 1401/02/27 8 1 111 100,000 11,100,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی مرد نقره ای 1401/02/27 10 1 102 100,000 10,200,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/25 مهدیه 1 35 100,000 3,500,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/25 مهدیه 1 38 100,000 3,800,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/26 مهدیه 9: صبح 1 60 100,000 6,000,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/26 مدرسه 10 1 40 100,000 4,000,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/26 مهدیه 13:00 1 80 100,000 8,000,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/26 مهدیه 1 62 100,000 6,200,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/27 مهدیه 1 85 100,000 8,500,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/27 مهدیه ساعت10 1 80 100,000 8,000,000
آبیک/قزوین مرد نقره ای 1401/02/28 کوثر 11 1 67 100,000 6,700,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/28 مدرسه ۹:۰۰ 1 46 100,000 4,600,000
تاکستان/قزوین مرد نقره ای 1401/02/28 مدرسه ۱۱ 1 40 100,000 4,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 38 جمع کل 2,720 جمع کل 274,500,000
فهرست