فیلم های در حال اکران
فیلم های اکران شده
آمار فیلم های در حال اکران
wdt_ID نام فیلم جمع مخاطبین (نفر) جمع اکران ها (سانس) جمع فروش (ریال)
1 بنیامین
جمع کل 19,586
جمع کل 216
جمع کل 722,664,000
2 خداحافظ دختر شیرازی
جمع کل 382
جمع کل 11
جمع کل 17,630,000
3 چشم و گوش بسته
جمع کل 2,603
جمع کل 51
جمع کل 110,940,040
4 آخرین داستان
جمع کل 1,414
جمع کل 13
جمع کل 44,550,000
5 منطقه پرواز ممنوع
جمع کل 21,757
جمع کل 229
جمع کل 774,605,000
7 23 نفر
جمع کل 9,593
جمع کل 75
جمع کل 381,935,000
10 منصور
جمع کل 4,358
جمع کل 61
جمع کل 369,820,000
12 مرد نقره ای
جمع کل 2,720
جمع کل 38
جمع کل 274,500,000
14 هناس
جمع کل 5,638
جمع کل 67
جمع کل 628,970,000
13 موقعیت مهدی
جمع کل 22,547
جمع کل 205
جمع کل 2,779,269,980
15 بدون قرار قبلی
جمع کل 2,354
جمع کل 19
جمع کل 255,220,000
16 سگ بند
جمع کل 3,253
جمع کل 61
جمع کل 361,800,000
17 طلاخون
جمع کل 308
جمع کل 4
جمع کل 30,800,000
18 پسران دریا
جمع کل 83
جمع کل 2
جمع کل 8,300,000
19 مغز استخوان
جمع کل 30
جمع کل 1
جمع کل 3,000,000
فهرست