فیلم های در حال اکران
فیلم های اکران شده
آمار فیلم های در حال اکران
wdt_ID نام فیلم جمع مخاطبین (نفر) جمع اکران ها (سانس) جمع فروش (ریال)
1 بنیامین
جمع کل 19,586
جمع کل 216
جمع کل 722,664,000
2 خداحافظ دختر شیرازی
جمع کل 382
جمع کل 11
جمع کل 17,630,000
3 چشم و گوش بسته
جمع کل 2,603
جمع کل 51
جمع کل 110,940,040
4 آخرین داستان
جمع کل 1,414
جمع کل 13
جمع کل 44,550,000
5 منطقه پرواز ممنوع
جمع کل 21,757
جمع کل 229
جمع کل 774,605,000
7 23 نفر
جمع کل 9,593
جمع کل 75
جمع کل 381,935,000
10 منصور
جمع کل 4,358
جمع کل 61
جمع کل 369,820,000
12 مرد نقره ای
جمع کل 2,720
جمع کل 38
جمع کل 274,500,000
13 موقعیت مهدی
جمع کل 22,459
جمع کل 206
جمع کل 3,563,069,980
فهرست